Kallelse till Årsstämma

Nossans fiber håller årsstämma i Eggvena bygdegård den 16/4 kl. 19.00

 • Styrelsen informerar om fakturarutiner, hur du gör om ett fel uppstår samt föreningens status och ekonomi.
 • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
 • Anders Mannikoff VD på Herrljunga Elektriska informerar om bredbandsutbyggnaden i Herrljunga kommun.
 • Servering

Välkomna

Styrelsen för Nossans fiber Ekonomisk förening

 

Dagordning

 

 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 2. Revisionsberättelsen föredras.
 3. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 7. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 8. Godkännande av röstlängden.
 9. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 10. Mötets öppnande
 11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
 13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 14. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 15. Val av ordförande.
 16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 17. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
 18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, ?och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
 20. Mötets avslutande.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Driftsstörning på Vreta Noden

Nu är problemet åtgärdat och allt skall funka som vanligt igen. Har ni fortfarande problem kontakta Telias support.

 

Vi har för närvarande problem med en switch i Noden i Vreta. Detta påverkar ett 20tal av våra medlemmar.

Vi har felanmält detta till Telia och dom gör allt dom kan för att lösa detta så snabbt som möjligt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ang påminnelser och uteblivna tjänstefaktruror.

Hej!

Många av er har i dagarna fått en påminnelse på er tjänstefaktura. Anledningen till att ni inte fått er ordinarie faktura är ett fel som gjort att eposten per automatik har hamnat i skräpposten, sedan har många leverantörerna en funktion som gör att dom rensar skräpposten efter några dagar.

Nu är detta fel åtgärdat och mailen skall komma fram ordentligt nästa gång.

Vi jobbar även med möjligheten till autogiro och målet är att detta skall vara klart tills nästa faktura period. Men vi återkommer med info om detta.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tjänstefaktura

Vill du så går det bra att få tjänstefakturan halvårsvis eller helårsvis istället för kvartalsvis som det är nu.

Önskar du ändra så ta kontakt med någon i styrelsen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lite ”sensommarinformation”

Alla som från början beställt sina tjänster är nu igång. Uppstarten av nätet har gått bra med endast några få undantag

Nosssans fiber startade upp slutet av 2010, september 2012 startade plöjningen av kabeln och det var färdigt i november 2013. I mitten av januari 2014 var alla som från början beställt tjänst, inkopplade.

Projektet omfattar 11,2 mil plöjning, 12,5 mil 16/12 slang, 14,2 mil fiberslang, över 30 tryckningar under väg och 2 stycken genomföringar under järnväg.  Föreningen har 371 anslutna byggnader vilket ger en anslutningsgrad på ca 70 %.

Tack vare goda medarbetare så har det fungerat bra och kostnadseffektivt, vi vill nämna och framföra tack till Marcus och Johan utförde plöjning samt Mats och Bertil som utfört projektering och planering och också till områdesrepresentanterna och alla de frivilliga insatser som gjorts.

Åskan har denna sommar varit intensiv och förorsakat en del skador på utrustning, fibern leder ingen ström i sig men utrustningen, medieomvandlare, router etc är ju ansluten till eluttag. Ett självklart tips är ju därför att dra ur kontakterna till elen så minskar risken för åskskador.

Viktigt är också att man tar bort eller kapar den gamla teleledningen som kan leda in åska i huset

Nu när det är ”färdigbyggt” så går föreningen in i en ”förvaltande fas” samt underhåll av nätet.

Vid fel så kontakta Telia 020 240250. Gäller felet det passiva nätet så kontakta tills vidare styrelsen.

Skall ni gräva och inte vet var fiberkabeln går så kontakta Herrljunga Elektriska 0513-22053 för utsättning som är kostnadsfri. Gräver ni av kabeln utan att begärt utsättning så får ni själv stå för lagningskostnaden.

Vill du gå in och ansluta dig till Nossans fiber gå in under fliken dokument så finns information och dokument.

Styrelsen för Nossans fiber

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Årsmöte 27/5 kl. 19.00 i Eggvena Bygdegård

Kallelse stämma 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information om dagsläget för inkopplingen

Från slutet av december till mitten av januari så har drygt 300 av oss medlemmar fått fibern igångsatt så det går att använda dess möjligheter.
Under vecka 7 kommer det att blåsas fiber i Södra Härenedelen. Därefter ska den svetsas (troligtvis under vecka 8) och slutligen driftsättas.
Efterhand kommer även de som beställt tjänster nu i efterhand att driftsättas, så förhoppningen är att alla skall vara igång under mars månad.

En första omgång fakturor gällande tjänster har skickats ut. På den fakturan fanns en uppmaning till er att mejla in synpunkter, positiva som negativa, på hur ni upplevt inkopplingen i ert hem. Vi i styrelsen är tacksamma om ni gör det så snart som möjligt så att vi kan sammanställa dessa.

Hoppas ni njuter av en perfekt Tv-bild och ett snabbt Internet.
Styrelsen för Nossans fiber

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God Jul!

En riktigt God Jul och Gott nytt år!

tillönskas alla våra medlemmar

i

Nossans Fiber

Cirka 3/4 av våra medlemmar har nu fått sin fiber driftsatt och allt har gått planenligt, förutom några smärre startstörningar.

Tack för det stora intresse som Ni visat och

därmed bidragit till den höga anslutningsgraden i vårt fibernät.

Tack också till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande.

Ingemar Öberg ordf.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny kontaktperson hos Imtech

Ny kontaktperson för Imtech som installerar utrustningen i husen istället för David Gustavsson som som står på de lappar som delades ut:  Henrik Andersson 010-4725937

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Telia ”beställningsblankett”

Här är en länk till den blankett som Telia delade ut på mötet.

Aktiveringsblankett kollektiv

Posted in Uncategorized | Leave a comment